Sydsvensk Arkeologi AB

2015-01-28

Utställning och bok om ESS-undersökningen

Bokomslaget till utställningen om ESS-undersökningenTisdagen den 3 februari 2015 invigs en mindre utställning om resultaten från ESS-undersökningen på Lunds Universitets Historiska Museum. Utställningen visar några av alla de föremål från stenålder och järnålder som hittades vid undersökningen hösten 2013.

Till utställningen har en bok tagits fram. I den beskrivs resultaten i korthet. Boken hittar ni på bl a Historiska Museet i Lund.

2015-01-12

Nytt från forskningsprojektet i Degeberga

Nu är rapporten om forskningsprojektet kring den förkristna kultplatsen klar och kan laddas ned. Nya rön om både monumentets storlek och datering, magnetometerundersökning och ett oväntat fynd av en stridsyxegrav utlovas.

» Ladda ner rapporten Degeberga 26:3 (pdf 8,5 mb; nytt fönster)

Resultaten har även publicerats i en populärvetenskaplig artikel i Gärds Härads Hembygdsförenings årsbok 2014.

» Ladda ner artikeln från Gärds Härads Hembygdsförenings årsbok som särstryck (pdf 1,5 mb; nytt fönster)

» Mer om den förkristna kultplatsen i Degeberga

2014-12-02

3D-dokumentation av senneolitisk grav

Sommaren 2012 undersöktes lämningar från tidigneolitikum och järnålder vid Herrestorp strax öster om Vellinge i sydvästra Skåne. Inom området påträffades även ett senneolitiskt linjegravfält och under utgrävningen av detta dokumenterades en av gravarna i 3D genom fotogrammetri.

3D-modell av nivå 3 i A7314, en senneolitisk grav från Herrestorp. 3D-modell: Anders Gutehall.

I undersökningsrapporten redogörs bland annat för denna 3D-dokumentation, och en utvärdering gentemot traditionell dokumentation görs i bilaga 10.

Ladda ner undersökningsrapporten här: Herrestorp 3:2 och 3:3 – hyddor, gravar, gårdar. Vellinge socken, Vellinge kommun. Arkeologisk slutundersökning 2012. (37 mb) För att säkert kunna se den interaktiva 3D-modellen i pdf:en rekommenderas att du sparar ner filen och öppnar den i Acrobat Reader.

I Dagbok från Herrestorp kan du läsa mer om underökningarna 2012.

Degeberga, Anundshög och Gamla Uppsala

Föredrag om makt och monument under järnåldern på Västmanlands länsmuseum den 18/10. Vilka var det som reste rader med stolpar på dessa platser? Och varför? Läs mer på www.vastmanlandsmuseum.se och www.badelunda.se »

Lyckat M-ARK-samarbete kring undersökningar vid Kalmar

Under augusti och september har Sydsvensk Arkeologi gjort två undersökningar i samarbete med Museiarkeologi sydost, Östergötlands länsmuseum, Jönköpings länsmuseum och Bohusläns museum. Undersökningarna är ett led i utbyggnaden av E22 söder om Kalmar har berört en plats med handels- och hantverkskaraktär vid Hossmo och en boplats från yngre bronsålder och romersk järnålder vid Rinkabyholm. Läs mer på Kalmar länsmuseums arkeologiblogg »

2014-09-18

Undersökning vid Kalkbrottet i Limhamn

Gatukontoret, Malmö stad planerar anlägga en gång- och cykelväg längs södra sidan av Kalkbrottet i Limhamn. En arkeologisk undersökning längs den 10 m breda sträckan har gett ett par områden med tidigneolitiska lämningar i form av stolphål och gropar. Läs mer »

2014-06-19

Sista inlägget på Pilbladets blogg

Nu har vi kommit till grävningens slut. Det har varit tre fantastiska och lärorika månader då vi fått möjlighet att undersöka de neolitiska flintgruvorna. Läs mer »

2014-06-14

Senaste nytt från Pilbladets blogg

De senaste veckorna har vi schaktat profilschakt genom gruv- och dagbrottsområdet. Det är nu vi ska försöka pussla ihop det vi sett i ytan med de nedgrävningar vi ser i profilschakten. Läs mer »

2014-06-02

Senaste nytt från Pilbladets blogg

Den senaste tiden har vi ägnat åt att gräva de övre fyllningarna i gruvorna. De flesta gruvorna har fyllts igen ganska direkt efter att de använts, ofta med en blandning av krita och moränlera från nästa gruva som grävdes intill. Läs mer »

2014-05-16

Senaste nytt från Pilbladets blogg

Det har varit ett par händelserika veckor här på Pilbladet. Förra veckan avslutade vi undersökningen av kolluvielagren på östra delen av området. Den här veckan har vi schaktat bort dessa lager, så området ser ganska annorlunda ut nu. Läs mer »

2014-04-30

Senaste nytt från Pilbladets blogg

Nu har vi kommit en bra bit in i årets grävsäsong och undersökningen här på Pilbladet. De senaste veckorna har vi ägnat mycket tid åt handrensning och plandokumentation av gruv- och dagbrottsområdet. Läs mer i bloggen »

2014-04-02

Arkeologiaftnar i Pilbladet, Södra Sallerup

Vid tre tillfällen under våren, 7 april, 14 maj och 9 juni, håller vi arkeologiaftnar i Södra Sallerup, där vi just nu undersöker flintgruvor i områden. Läs mer »

2014-03-26

Utgrävning av flintgruvor i kvarteret Pilbladet, Södra Sallerup startar

I Södra Sallerup i Malmös östra utkant finns en, för Sverige, unik fornlämning bestående av flintgruvor från neolitisk tid. I området finns stora kritlager i marken som innehåller flintknutor av olika storlekar. Dessa kritlager är anledningen till att man började gräva efter flinta här redan för 6 000 år sedan. Läs mer »

2014-03-05

Arkeolog med inrikting brons-/järnålder

Just nu söker vi en väl meriterad arkeolog för tillsvidareanställning på heltid. Läs mer under Jobb »

2014-01-27

Artikel om forskningsundersökningen i Degeberga

Nu finns artikeln Linear Iron Age monuments at Degeberga in Scania and elsewhere in Sweden. Evidence for a radical transformation of the ritual landscape, som publicerades i Fornvännen nr 2 2013, att ladda ner direkt på vår webbplats.

2013-10-15

Georadarundersökning i Degeberga

I mitten av oktober gästades forskningsprojektet i Degeberga av ett arkeologiskt forskarlag från Ludwig Boltzmann Institute for Archaeological Prospection and Virtual Archaeology (LBI) i Österrike. Läs mer »

2013-09-20

Arkeologi på ESS-området utanför Lund

En arkeologisk slutundersökning pågår på ESS-området utanför Lund mellan den 5 augusti och 15 november. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Riksantikvarieämbetet, Sydsvensk arkeologi, Kalmar läns museum och Kulturmiljö Halland. Läs mer »

2013-08-23

Ornerad hornhacka påträffad i Malmö

I samband med schaktningsövervakning inom kv. Torsken i Malmö hittades en hornhacka. I hålet för skaftet fanns rester efter ett träskaft av hassel. På hornhackan finns ristningar i form av linjer, medan träskaftet är ornerat med parallella linjer som löper horisontellt runt skaftet. Hornhackan dateras till äldre stenålder (mesolitikum). Hackan och skaftet har lämnats in för konservering.

Hornhacka funnen i kvarteret Torsten i Malmö.

Hornhackan som hittades vid en schaktningsövervakning i kvarteret Torsken i Malmö.

Det ornerade träskaftet som tillhört hornhackan.

Det ornerade träskaftet som tillhört hornhackan.

2013-06-12

Den förkristna kultplatsen i Degeberga - ett forskningsprojekt

Under hösten 2013 planerar Sydsvensk Arkeologi att gå igång med ett forskningsprojekt i Degeberga i östra Skåne. Här har vi tidigare undersökt en del av en förkristen kultplats med gravar, en hålväg och ett linjärt monument i form av rader av stolphål, gropar och härdar parallellt med vägen. Läs mer »

2013-01-02

Järnets roll - nu tillgänglig att ladda ner

Järnframställningen i Sydsverige under järnålder och tidig historisk tid är inte lika känd som i Jylland och i mellersta Sverige. Under senare år har dock betydande landvinningar gjorts inom detta forskningsfält i samband med arkeologiska undersökningar. Med detta som bakgrund arrangerade Regionmuseet Kristianstad år 2007 ett seminarium om järnframställningen i södra Sverige. Vid detta diskuterades "järnets roll" i termer av teknologi, ekonomi och sociala och politiska förhållanden. Föredragen från seminariet sammanställdes i en bok, Järnets roll, som nu finns tillgänglig att ladda ner som pdf (skärmupplöst) från vår webbplats.

» Ladda ner Järnets roll (pdf 6 mb; nytt fönster)

2012-12-01

Inbjudan till endagskonferens: Äntligen kom metallfynden. Erfarenheter efter Uppåkra.

Sydsvensk Arkeologi har glädjen att inbjuda alla intresserade till föredrag och diskussioner om metodutveckling, resultat och tolkningar inom ämnet metalldetektering av arkeologiska lämningar.

Konferensen hålls på Regionmuseet Kristianstad den 18/12 2012.

Utförligare information om föredragshållare, ämnen och anmälan får du i Inbjudan metalldetekteringskonferens » (pdf; nytt fönster)

Välkomna!

Detektorfynd från Hammarshus.

Arkeologisk undersökning i Klagshamn, Malmö

Sydsvensk Arkeologi AB har under maj och juni undersökt lämningarna efter en senneolitisk gård söder om Klagshamn i sydvästra delen av Malmö. Lämningarna bestod av mycket välbevarade stolphål efter ett ca 102 kvadratmeter stort långhus. Läs mer »

Arkeologisk undersökning i Yngsjö

I slutet av augusti påbörjar Sydsvensk Arkeologi en arkeologisk undersökning i Yngsjö söder om Åhus. Undersökningen omfattar boplatser från slutet av stenålder till början av järnålder.
Läs mer »

Arkeologidagen i Herrestorp

På arkeologidagen den 26/8 visar vi undersökningen i Herrestad för alla intresserade. Läs mer »

Uppdatering: Heliga Trefaldighets gamla kyrkogård

Nu har undersökningen av gravarna som påträffades vid Heliga trefaldighets gamla kyrkogård avslutats. Läs mer om de spännande resultaten »

En av gravarna som påträffades vid undersökningen av Heliga Trefaldighets gamla kyrkogård.

Arkeologisk utgrävning vid Herrestorp, Vellinge

Under sommaren 2012 kommer Sydsvensk Arkeologi att genomföra en undersökning vid Herrestorp, Vellinge, av boplatslämningar från tidigaste delen av yngre stenålder och gårdslämningar från järnålder. Läs mer »

Se filmer från utgrävningen av långdösen i Vintrie!

Den första filmen visar undersökningen av långdösen, stenkammargraven från bondestenåldern. Den andra filmen visar undersökningen av de sentida gravar från 1700-talet, som påträffades i långdösen. Till filmerna »

Akut undersökning av Heliga trefaldighets gamla kyrkogård

Måndag den 7/5 påbörjar Sydsvensk Arkeologi en akut undersökning av en del av Heliga trefaldighets gamla kyrkogård i Kristianstad.

Vid pågående ledningsarbeten påträffades en intakt del av den gamla kyrkogården, mitt för järnvägsstationen, under vägbanan i dagens Västra Boulevarden. Gravar från 1600-, 1700- och 1800-talen kommer att undersökas och dokumenteras innan Kristi himmelsfärdsdag.

Mer information om undersökningen kommer här på vår hemsida.

Sydsvensk Arkeologi är sedan 2012 ett stödföretag till SOS barnbyar

Diplom SOS Barnbyar - klicka för större bildSOS barnbyar är en väl fungerande och respekterad verksamhet, som vi gärna stödjer. Detta är för oss ett sätt att visa på socialt ansvarstagande och ger en dimension åt vår verksamhet utöver den rent arkeologiska.

Nils Johansson, VD

Läs mer om verksamheten på
sos-barnbyar.se »

2011-09-22

Södra Kristineberg – hantverk i fokus

Omslaget till boken Södra Kristineberg - hantverk i fokusVid Södra Kristineberg i sydöstra Malmö påträffades lämningar efter ett rikt och mångfacetterat hantverk, vilket visar att detta var en speciell plats under brons- och järnålder.

I bokens sju artiklar presenteras fynd, lämningar, analyser och tolkningar.

Beställ boken av: per.sarnas@sydsvenskarkeologi.se
Pris: 150 kr inkl. porto

2011-08-28

Utgrävningar vid E22

Inför den planerade ombyggnaden av väg E 22 genom Blekinge, sträckan Sölve-Stensnäs, genomfördes arkeologiska undersökningar på tre platser under 2011, där arkeologer från Sydsvensk Arkeologi medverkade.

Resultaten överträffar alla förväntningar och är i flera fall uppseendeväckande. Med de omfattande utgrävningarna växer en helt ny bild fram av Blekinges och Listerlandets äldsta historia. Undersökningarna omfattar boplatslämningar, gravar, förhistoriska åkrar med mera. Lämningarna spänner över minst 11000 år.

Läs mer om utgrävningarna på Blekinge Museums hemsida, under Kulturmiljö » Arkeologi » Arkeologi E22

Bok om Malmö: Staden vid kusten – arkeologiska berättelser i Citytunnelns spår

I samband med Citytunnelprojektet i Malmö genomfördes stora arkeologiska undersökningar av Malmö Museers arkeologer under åren 2001–2003. Boken Staden vid Kusten– arkeologiska berättelser i Citytunnelns spår presenterar några av de viktigaste resultaten och sätter in dem i en bred historia om Malmö och dess omland.

Bokomslag till Staden vid kusten - arkeologiska berättelser i Citytunnelns spårFörfattaren Björn Magnusson Staaf knyter samman en berättelse som går från nuets pendlare till istidens nomader, från Malmös strandängar till den antika världens Medelhav. Utgångspunkt och ankomstplats för denna slingrande odyssé bakåt i tiden är emellertid den samma – Malmö, en stad vid kusten.

Boken har producerats av Citytunneln, Malmö Museer och Sydsvensk Arkeologi AB.

Boken finns till försäljning i museibutikerna på Malmö Museer och Regionmuseet Kristianstad samt genom www.arkeologibocker.se

För mer information kontakta:
Redaktör Anders Högberg, Sydsvensk Arkeologi AB, 0709-124315, anders.hogberg@sydsvenskarkeologi.se

Fakta om boken
Titel: Staden vid kusten – arkeologiska berättelser i Citytunnelns spår Författare: Björn Magnusson Staaf
Redaktör: Anders Högberg
Grafisk form: Lena Granell, Colloco Grafisk form
Utformning: Inbunden, hårdpärm, illustrationer i färg, 139 s.

Vy mot Fjälkinge backe

Uppdaterad: 2015-01-28